Menu Close

Specialistų paslaugos

LOGOPEDAS

 • Kalbos tyrimas: tai viena iš pagrindinių mokyklos logopedo veiklos krypčių. Jo metu visapusiškai tiriama mokinio kalba (tartis, žodynas, gramatinė sandara, rišlioji kalba), nustatoma kalbos sutrikimo priežastis ir pobūdis, planuojama veikla kalbos sutrikimams šalinti, numatomos mokinio kalbos ir alternatyvinės komunikacijos plėtojimo korekcijos kryptys.
 • Konsultavimas ir pedagoginis švietimas: mokyklos logopedas rengia individualias ir grupines konsultacijas dėl kalbos sutrikimų šaltinio, konsultuoja tėvus (globėjus), pedagogus; sunkesniais kalbos sutrikimų atvejais padeda pedagogams ir tėvams (globėjams) sudaryti individualią mokinio sakytinės ir rašytinės kalbos plėtojimo programą; vykdo tėvų (globėjų), pedagogų ir kitų visuomenės narių švietimą aktualiais vaikų kalbos ugdymo, kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų šalinimo klausimais.
 • Ryšiai su darželyje – mokykloje dirbančiais specialistais: mokyklos logopedas dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje, bendradarbiauja su mokyklos medicinos darbuotojais, specialiuoju pedagogu, psichologu, kitais specialistais.
 • Tyrimas ir organizavimas: darželio – mokyklos logopedas sistemingai kaupia logopedinio, pedagoginio ir medicininio tyrimo duomenis, juos gretina ir analizuoja, susipažįsta su naujomis kalbos tyrimo bei korekcinio darbo metodikomis, išbando jų galimybes ir taiko jas savo praktikoje, turtina logopedinį kabinetą vaizdine – metodine medžiaga.

KONTAKTINĖS VALANDOS

Natalija Zamaro (mokykloje):

Pirmadienis       11.30 – 12.00; 14.30 – 17.00
Antradienis        13.45 – 17.15
Trečiadienis       11.05 – 11.35; 13.15 – 16.45
Ketvirtadienis    13.15 – 17.15
Penktadienis     13.15 16.45

KONTAKTINĖS VALANDOS

Anna Kazakevich (darželyje):

Pirmadienis       8.00 – 9.00; 11.05 – 11.35; 15.00 – 16.30
Antradienis       8.00 – 9.00; 15.00 – 16.00
Trečiadienis      15.00 – 17.00
Ketvirtadienis   10.15 – 12.15; 15.00 – 16.30
Penktadienis     —

KONTAKTINĖS VALANDOS

Natallia Urbanaic (darželyje):

Pirmadienis      7.30 – 11.30; 15.00 – 17.00
Antradienis       7.30 – 11.30
Trečiadienis      7.30 – 11.30
Ketvirtadienis   7.30 – 11.30
Penktadienis     7.30 – 11.30

SPECIALUSIS PEDAGOGAS:

 • Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą mokykloje;
 • Bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
 • Padeda specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje/klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
 • Pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, individualizuoti programas;
 • Dalyvauja mokyklos VGK (vaiko gerovės komisijos) veikloje;
 • Šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius.

KONTAKTINĖS VALANDOS

Natalija Zamaro:

Pirmadienis 8.30 – 11.30; 12.30 – 13.30
Antradienis 12.15 – 13.15
Trečiadienis 8.30 – 12.30
Ketvirtadienis —
Penktadienis —

Jaunimo linija – 8 800 28888   (16.00–7.00) kasdien

Vilties linija – 8 800 60700 (visą parą)

SOCIALINIS PEDAGOGAS:

 • Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo);
 • Vykdo saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio, žalingų įpročių bei kitų problemų sprendimo prevencines programas;
 • Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius bei psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises bei pareigas;
 • Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę bei pedagoginę pagalbą;
 • Teikia siūlymus, kaip būtų galima gerinti socialinį – pedagoginį klimatą, sukurti jaukią, saugią darbo aplinką;
 • Tiria socialinės – pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja socialinės – pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę;
 • Kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį – informacinį darbą;
 • Inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą;
 • Inicijuoja išteklių, kurie būtini vaikų ir jų šeimų poreikiams patenkinti, gavimą;
 • Atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose;
 • Kartu su pedagogais bei mokyklos psichologu rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu;

PRIĖMIMO VALANDOS

Rolandas Novikevičius:

Pirmadienis       13.00 – 16.00
Antradienis         8.00 – 12.00
Trečiadienis      13.00 – 16.00
Ketvirtadienis   —
Penktadienis     —

PSICHOLOGO ASISTENTAS:

 • Įvertina ugdytinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;
 • Bendradarbiauja su pedagogais, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su ugdytiniais dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių ir ugdymo problemų turinčius mokinius;
 • Rengia individualias rekomendacijas ugdytinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
 • Vykdo darželio bendruomenės švietimą vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • Atlieka aktualius darželyje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į darželio bendruomenės poreikius.

KONTAKTINĖS VALANDOS

Viktorija Svetlytskaia:

Pirmadienis         9.30 – 12.30
Antradienis          8.30 – 11.30
Trečiadienis       15.00 – 18.00
Ketvirtadienis     8.30 – 12.30
Penktadienis       8.30 – 11.30

Skip to content